Polityka prywatności serwisu aicntr.com

Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności

AI CNTR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 29/6, 61-806 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000870927, NIP: 7831827697, REGON: 387599652, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, e- mail: office@aicntr.com, jako administrator danych osobowych (dalej „Administrator”), przykładają dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych swoich Klientów, a także danych swoich pracowników, kandydatów do pracy i innych osób fizycznych, których dane są przez Administratora przetwarzane (zwanych dalej „Użytkownikami”).

 • Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora
 • Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator przetwarzając dane osobowe stosuje rozwiązania dostosowane do skali i charakteru przetwarzania zapewniając osobom, których dane dotyczą, najwyższy stopień ochrony wynikający zarówno ze stosowanych rozwiązań technologicznych, jak i organizacyjnych.
 • Dane osobowe są przechowywane przez Administratora w czasie przygotowywania i obowiązywania Umowy zawartej przez Administratora z Użytkownikiem („Umowa”) lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i w czasie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, a także rozpatrywania skarg i wniosków Użytkowników wynikających z umów, w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia.
 • Administrator nie stosuje wobec Użytkowników profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4) Rozporządzenia.

Artykuł 2.  Podstawa przetwarzania danych osobowych

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podane przez Użytkownika dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., („Rozporządzenie”).
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia – w zakresie danych osobowych uzyskanych za pomocą zgody, na warunkach określonych w art. 7 Rozporządzenia,
  • art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia – w zakresie danych podawanych dobrowolnie w celu przygotowania i realizacji zapytania mailowego, zapytania ofertowego, umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem lub podmiotem, któremu Administrator zleca wykonanie Umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – w zakresie danych przetwarzanych w związku z realizacją prawnie uzasadnionych celów Administratora.
 • Dane Użytkowników mogą być udostępniane innym podmiotom, w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów zawartej z Użytkownikiem umowy.
 • Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Użytkowników w celu lub w związku ze świadczeniem usług przez Administratora. Użytkownik, przekazując Administratorowi dane osób trzecich, każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych Administratorowi.
 • Administrator będzie przetwarzać dane osobowe dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia, jedynie w przypadku uzyskania zgody przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
 • Użytkownik w razie zmiany danych osobowych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, poinformuje niezwłocznie Administratora w celu aktualizacji danych osobowych.

Artykuł 3.  Kontrola przetwarzania danych osobowych

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje:
  • Prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia: Na żądanie Użytkownika dotyczące dostępu do jego danych Administrator informuje Użytkownika, czy przetwarza jego dane, oraz informuje Użytkownika o szczegółach przetwarzania zgodnie z Rozporządzaniem, a także udziela Użytkownikowi dostępu do danych go dotyczących. Dostęp do danych będzie zrealizowany przez przesłanie kopii danych drogą elektroniczną. W przypadku żądania dostarczenia kolejnej kopii danych w formie papierowej Administrator ma prawo obciążyć Użytkownika kosztami związanymi z ich przygotowaniem w takiej formie i wysłaniem zgodnie z art. 15 ust. 3 Rozporządzenia.
  • Prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia: Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie Użytkownika.
  • Prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia w zakresie, w jakim usunięcie danych nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi Administratora przepisami, w szczególności przepisami o rachunkowości.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia w zakresie, w jakim Administrator może ograniczyć przetwarzanie danych osobowych w kontekście obowiązujących go przepisów oraz w jakim nie narusza to prawa Administratora do dochodzenia swoich roszczeń od Użytkownika.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia: Jeżeli Użytkownik zgłosi umotywowany jego szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jego danych a dane są przetwarzane przez Administratora w oparciu o uzasadniony interes Administratora, Administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia: Na żądanie Użytkownika Administrator wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące Użytkownika, który dostarczył je w celu zawarcia lub wykonania Umowy lub które przetwarzane są na podstawie zgody.
  • W przypadkach, w których przetwarzania danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  • Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 • Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.

Artykuł 4.  Udostępnianie danych osobowych

 • Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach niewskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą Użytkownika.
 • Administrator zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Użytkowników do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Administrator zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe Użytkownika, do wdrożenia stosownych zabezpieczeń tych danych.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora w szczególności następującym kategoriom odbiorców:
  • biura rachunkowe,
  • Pracownicy Administratora,
  • Podmioty współpracujące na z Administratorem na podstawie umów o współpracę, umów zlecenia, umów o dzieło,
  • firma hostingowa utrzymująca pocztę e-mail Administratora,
  • banki.

Artykuł 5. Pliki cookies

 • W serwisie internetowym aicntr.com stosuje się pliki “cookies” w celu ułatwienia korzystania z Serwisu oraz w celach statystycznych. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać treści dostępne w Serwisie do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników Serwisu, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Użytkownik Serwisu ma możliwość wyrażenia zgody na stosowanie „cookies” poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej (w szczególności umożliwienie lub zablokowanie stosowania plików „cookies”). Kancelaria informuje, że uniemożliwienie lub ograniczenie przez użytkownika Serwisu stosowania plików “cookies”, w tym poprzez wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na stosowanie plików “cookies”, może częściowo uniemożliwić korzystanie z Serwisu.